Bij de ontmanteling en titels heb ik mij laten inspireren door de I Tjing. Dit is een van de oudste bronboeken uit de wereldliteratuur. Een orakel- en wijsheidsboek. De teksten inspireren mij in leven en werk. Het zijn die woorden die mij eraan herinneren dat alles op den duur overgaat in haar tegendeel.

1. Zij schept.

Het Scheppende , de hemel. “…. Het teken van de creatieve, vrije geest. In zijn beweging richt de energie yang, het scheppende, zich, het focust en zoekt vorm. Het hexagram geeft een grondplan van de geestelijke ontwikkeling van de mens weer…” Kernwoord: creatie

2. Zij draagt

De aarde  “…. dit is het hexagram van de materie, het is het vrouwelijke aspect van de I Tjing. Zoals de oneindige uitgesterkteheid van de wereld alles draagt, zonder daardoor belast te worden. Het is de receptieve, volgzame kracht. Zij toont overgave zonder zich te verliezen. Het is een ongeschikte tijd je op jezelf terug te trekken. Je hebt in deze tijd prikkels en stimuli van buitenaf nodig….” Kernwoord: acceptatie.

 3.  Door de poort gaat zij

“………wordt geassocieerd met bevallingen, geboorteprocessen initiaties. Het gaat hier om het nemen van nieuwe initatieven in een onzekere, mogelijk gevaarlijke toestand. Je betreedt onbekend terrein zonder vooropgestelde plannen. De loop van het proces bepaalt hoe er gehandeld moet worden. Het is geen tijd om directe acties te ondernemen.  Een begeleider kan helpen. De Aanvangsmoeilijkheid, als teken van de geboorte, draagt zowel de terugkeer in het leven als het verlaten van de baarmoeder in zich. Bij geboorte en dood gaat de ziel door een poort.
Trefwoord: beproeven.

4. Dwaas is zij

Jeugddwaasheid    “…Het hexagram van de onervarenheid, de opvoeding en het leerproces. Wanneer je je niet bewust bent van je onwetendheid, is het niet mogelijk nieuwe kennis op te nemen. Onwetendheid is geen fout, halsstarrigheid is dat wel. Wie niet horen wil, moet dan voelen. De wens zich los te maken van de knellende banden van de onwetendheid is het uitgangspunt voor  ontwikkeling….” Kernwoord: leren.


5. Zij wacht.

Het wachten”… Handelen door niet te handelen. Dit is het hexagram van het afwachten en geduld. Het gaat hier niet om zomaar doelloos wachten.
Het gaat hier niet om zomaar doelloos wachten. Je wacht op een mogelijkheid, tot er iets verschijnt, of op het juiste moment voor actie….”  Kernwoord: afwachten

6. Zij strijdt

De strijd.” ……….Het hexagram van een geschil of conflict, de strijd tussen mensen of de tweestrijd in jezelf. De strijd brengt niet alleen externe verschillen, maar ook een verstoring van je innerlijke rust met zich mee. Het gaat er hier om je boven het geschil te stellen en een bovenpersoonlijke benadering aan te nemen….” Kernwoord: verdedigen

7. Zij leidt.

”…. Er is druk van buitenaf, er dreigt gevaar . Dit is het hexagram van de strakke organisatie, de discipline. Het vraagt groot inzicht, groot karakter, grote daadkracht. Ook moet zij een oorspronkelijke en methodisch denker zijn. Het is noodzakelijk dat zij een direct contact heeft met de groep mensen waarvoor zij de organisatie uitvoert en zij moet daarbij hun volle vertrouwen hebben. Het kan hier gaan over herstel van geschonden grenzen. Kernwoord; organisatie

8.  Zij verbindt

De aaneengeslotenheid. “.… Dit is het hexagram van de zielsverwantschap, de geestesstroming en de eendracht. Hier vormt zich een spirituele eenheid. Het is van groot belang je daarbij aan te sluiten. Het kan zij dat je kring van vrienden ene geestverwanten zich uitbreidt. Gebruik deze tijd goed en laat haar niet voorbij gaan. Toch , hoe verbonden je je ook met anderen kunt voelen, jij voert je eigen dingen uit; het concretiseert zich in je eigen weg. Kernwoord: verbinding

9. Zij verbergt zich

Temmende macht van het kleine “…. Hexagram van de bewolkte hemel. Hier gaat het om het omgaan met detail en frustratie. Er gaat veel tijd in details zitten. Je houdt de zaak lopend, maar komt aan hoofdzaken niet toe. Het kan ook zijn dat het het hier gaat om iemand die zichzelf niet echt laat zien, haar wezenlijke zelf verbergt. Mogelijke rem op de eigenheid vanuit de groepsmoraal….”  Kernwoord: mores

10. Zij treedt op.

Het optreden “….Dit is het  hexagram van de diplomatie, het tactvol optreden. het is hierbij van het grootste belang niemand op de tenen te trappen….” Kernwoord: diplomatie


11. Harmonie is zij

De Vrede. “… Hexagram van harmonische samenhang. De aarde bevat levensk racht. Spoedig zal groei verschijnen. Receptief van buiten en sterk kreatief van binnen. Als het mannelijke zich naar de wens van het vrouwelijke voegt, kan de wereld tot nieuwe vomen komen.De wereld staat open voor je ideeen. Deze periode biedt de mogelijkheid grote dingen tot stand te brengen…” Trefwoord: harmonie

12. Zij trekt zich terug op zichzelf

De stilstand …….In deze tijd zijn er op z’n minst problemen te verwachte met de buitenwereld. De wreled biedt in deze tijd geen mogelijkheden voor kwaliteit of kreativiteit.  Je zilt het in jezlef moeten zoeken, buiten is er alleen storing en ruis, en je bent er gevoelig voor. Sluit je er zoveel mogelijk voor af. Trek je terug op jezelf en zeg ‘nee’…”  Kernwoord: afsluiten


13. Vriendin is zij

Vriendschap “…dit hexagram houdt in dat je een bent met andere  mensen. deze tijden stimuleren samenhang en eensgezindheid…” Kernwoord: verbinden.

14. Groot is zij.

Bezit van het Grote “….Dit hexagram gaat niet alleen over het hebben van bezit, maar ook over groot zijn. Het gaat over waardigheid, waarbij echte waardigheid genoeg heeft aan zichzelf….”  Kernwoord: rijkdom

15. Bescheiden is zij.

De Bescheidenheid. ” ….. hexagram van de kundigheid en het meesterschap. De Bescheidenheid is gebaseerd op het feit dat zij zich bewust is dat ze gebruik maakt van verkregen talenten en mogelijkheden. Innerlijke beheersing komt in de werken tot uitdrukking…’  Kernwoord: vakmanschap

16. Zij steekt aan.

“…. Dit is het hexagram van de vervoering, de extase en de bezieling. Het is een toestand van overgave aan ritme en beweging…” Kernwoord: mobiliseren.

17.Zij volgt na

Het navolgen. “….Het volgen van iets wat overwint of het volgen van iets dat welvaart oplevert. Hexagram van het volgen van een voorbeeld of een ideaal. Je komt in actie door iets wat inspirerend is. Om continuiteit te kunne bereiken is er regelmatig rust en bespiegeling nodig. Zij haast zich niet. Dit in tegenstelling tot het vorige teken (16. De Geestdrift). Kernwoord: Navolging.

18. Zij heelt.

Werk aan het bedorvene. “….herstellen van zaken uit het verleden. Verantwoording nemen voor je eigen leven. Om de vaste relaties te continueren, moet er regelmatig schoongemaakt of hersteld worden…” Kernwoord: herstellen

19. Zij stemt in

De Toenadering. “…. De spontane affectie, de gevoelens van sympathie die de maatschappelijke verschillen te boven gaan. Je betekenis in de wereld is groeiende. Er wordt naar je geluisterd. Dit hexagram geeft gevoelens van diepe herkenning bij jezelf en bij degene die je ontmoet. Wel is het zaak dat wat je beweert op niet al te lange termijn ook werkelijk resulaat oplevert. De verkregen instemming moet niet alleen tot woorden, maar ook tot resultaten leiden. Anders zul je het vertrouwen dat je verworven hebt, weer snel verliezen…”  Kernwoord; instemming

20. Zij schouwt

Het schouwen “……..waakzaam gadeslaan met een heldere geest, om het verschil waar te nemen tussen waar en onwaar, echt en onecht. Contemplatie s een kwaliteit van dit hexagram; het is alsof je vanaf een berg naar het dal kijkt … ” Kernwoord : observatie.


21. Zij bijt door

Het Doorbijten. “…In deze tijd is er sprake van ene obstakel dat als het ware kan worden doorgebeten. Het is tijd om je tanden erin te zetten. Tegen een verkeerde toestand of hinderlijk gedrag moet moert met kracht worden opgetreden.. Niet ingrijpen in deze tijd is net zo schadelijk als verkeerd ingrijpen….” Kernwoord: Doorbijten

22. Bekoorlijk is zij

De bekoorlijkheid ….Mooie woorden zijn niet altijd waar, ware woorden zijn niet altijd mooi. Daar waar de vorm de essentie te boven gaat ontstaat kitsch en klatergoud. Ware kunst moet boven het versieren uitstijgen. Verfraaiing is iets wat toegevoegd wordt aan de orde, het is niet de orde zelf. Dit hexagram is ook verbonden met de tijdelijkheid en vergankelijkheid van de wereldse dingen…”  Kernwoord: verbeelding.

23. Zij aanvaardt

 “…Na te zijn ontstaan en te hebben gebloeid gaan de zaken van deze wereld ook weer ten onder. Het loslaten van verlangens en zekerheden is de enige oplossing van de problematiek in deze tijd van verval. Het aanvaarden van de eindigheid van de dingen. De tijd van de verspintering is geschikt voor het opruimen van gewoonten en gebruiken van vroeger, die niet meer zinvol zijn…”
Kernwoord: loslaten

24. Zij keert terug

Het keerpunt, De terugkeer. “…..Hexagram van de hernieuwing en terugkeer van levenskracht.  Na een periode van verstarring of teruggang gaan de zaken hier weer de goede kant op. De eerste levensimpuls is teruggekeerd. Neem de tijd om op het nieuwe in te spelen en geef ook anderen de tijd. Wees wat gereserveerd en houd je enthousiasme en drang tot handelen in toom…” Kernwoord: hernieuwing.

25. Zij weet

 “….Dit is het hexagram van het onverwachte en van de intuitie. In deze tijd raken plannen doorkruist door onverwachte ontwikkelingen. Het is de kunst de dingen nemen zoals ze komen.Het getuigt van wijsheid de loop van het lot te beschouwen als eigen aan het menselijk bestaan.  Van belang is het innerlijk vrij te blijven van de omstandigheden…” Kernwoord:Intuitie

26.Beheersing is zij

 “….Tijd van sparen van krachten, (zelf)beheersing  en van studie. Tijd waarin je je accu oplaadt. Ten eerste door een grotere controle te ontwikkelen over je eigen energie, waardoor er minder’ weglekt’. Ten tweede door energie van buiten te halen…..” Kernwoord: beheersing.

27. Zij koppelt terug

De mondhoeken, de voeding“…Het hexagram van de terugkoppeling, de grotere verbinding en de evaluatie daarvan. Het gaat hier over de controle over hoe de zaken beginnen en waar dat toe leidt. Dit teken is ook verbonden met mensenkennis. Het draait om je eigen voeding, zowel in materiele als in geestelijke zin. “ Je bent wat je eet.” Een  sobere levenshouding is passend. Je gaat hier zien wat reeel is en wat niet. Je kijkt zowel achter- als vooruit. Ook geldt bedachtzaamheid in het spreken. Alleen als de zaak goed is overdacht (verteerd) kan er iets gezegd worden…” Kernwoord: terugkoppeling.

28. Draagkracht is zij.

Overwicht van het Grote “…de verantwoordelijkheid en de druk die daaruit voort kan komen.  Door beweging of actie, kun je de druk die de toestand op je uitoefent, verminderen….” Kernwoord: draagkracht

29. Waarachtig is zij

Het onpeilbare ” ….Het is het beeld van de levensweg zelf. Niets in het leven is zeker, de loop van het lot kan ieder moment een andere kant op gaan. Volg de weg van het hart. Orienteer je op waarachtigheid…”  Kernwoord: verdieping

30. Zij verbindt zich.

“…. Hexagram van vaste relaties, van het dagelijkse leven en van het praktische verstand. Dit teken is verbonden met de dagelijkse verplichtingen en voortdurende zorg om de  vaste relaties in stand te houden. Ook de warmte van de eigen relaties en de huiselijke haard komen hier tot uitdrukking….” Kernwoord: relaties.


31. Zij resoneert

Hexagram 31. De inwerking, het hofmaken.”…..Resonantie , het atribuut van dit hexagram, ligt dicht bij het denken over  kwantumfysicaHet teken gaat gepaard met betovering, fascinatie, stilstaan bijschoonheid, verliefdheid. Het brengt vernieuwing in je leven. Het hart vernieuwt zich…” Kernwoord: verliefdheid

32.Zij blijft

De Duurzaamheid “…Het hexagram over de continuiteit in het leven, de duurzaamheid, het langdurende. Het gaat om de langlopende zaken in het leven, zoals een vaste baan,of nog sterker, een huwelijk… De oneindigheid van de beweging van de hemellichamen vormt eens te meer een connectie met het idee duurzaamheid.” Kernwoord: continuiteit

33. Waardig is zij.

“…. Het gaat hier om het bewaren van afstand, van distantie. Daadoor blijf je geestelijk vrij in de situatie. Onverzettelijk rustig kun je erin slagen boven moeilijkheden uit te stijgen…” Kernwoord: distantie.

34. Zij heerst

 “…..hexagram verbonden met macht en de uitoefening van macht. Het is goed je kracht in toom te houden. Door van binnen sterk te zijn, bewerk je activiteit buiten. Anders gezegd, zolang je bij dit hexagram jezelf in kunt houden, ‘ binnen’ kunt blijven, sta je in je kracht. Ga je echter naar ‘buiten’, dan zul je geschokt raken. De innerlijke kracht treedt hier energiek in de wereld. Kwaliteit; heldere uitspraken, rust en glimlach. Vervorming; bokkig zijn … “ Kernwoord: heersen is dienen.

35. Zij ontdekt 

“….De nieuwe dag breekt aan. Hexagram van snelle en ongehinderde expansie. Er is overzicht in wat je te doen staat en wat reeel is. Er komt een nieuw begrip over de wereld. Het begint te dagen. Kernwoord: ontdekking

36. Zij verbergt zich

Verduistering van het licht “….Hexagram  van onderdrukkking . Het kan ook betrekking hebben op van buitenaf toegebrachtte kwetsure. De openbaarheid is gestopt, de deur is gesloten. Het gaat erom nu niet te somber te zijn, maar het wel te verbergen (onderduiken) Het kan zijn dat onder slechte omstandigheden het onmogelijk is je licht te kunnen laten schijnen…..”  Kernwoord: onderdrukken.

37. Communicatie is zij

Het gezin, de clan. “….Als de familie in orde is, komt alles onder de hemel in zijn baan. Hexagram van familiebanden en iedere andere vorm van huishouding of dagelijks samenwerken. Contacten in aaneengesloten verband. Het hexagram is te beschouwen als een model voor de netwerkstruktuur. Ale delen van het geheel zijn waardevol en daardoor gelijkwaardig. Ieder deel is op zichzelf ook een geheel. Maar daardoor zijn ze toch echt niet aan elkaar gelijk. Alleen als iedereen zijn passende positie  bekleedt, floreert het geheel. Communicatie met degene met wie je verbonden bent….” Kernwoord: communicatie

38 .Eigenheid is zij

De tegenstelling. “…….Dit is het hexagram van de individuatie, de verzelfstandiging: het gaat hier over het zichzelf worden of blijven. In deze tijd leer je je onafhankelijk op te stellen, ook ten opzichte van degene waar je je nauw mee verbonden voelt. Wanneer je in deze tijd met iemand in conflict komt heeft het geen zin in debat te gaan. Het zou de zaken maar verergeren. Handel de zaken gewoon af en vermijd strijdpunten. Laat ieder voor zich bepalen wat zij wil. Juist door verschillen ontstaan actieve impulsen. De problematiek van dit hexagram ontstaat ook niet door de verschillen. Maar er worden verschillende dingen gewild. Het gaat erom je los te maken uit de overeenkomstigheid, om jezelf meer ‘profiel’ te geven. Hexagram waarin je leert dat je ondanks het belang van relaties met anderen, jezelf moet blijven….” Kernwoord: eigenheid, verzelfstandiging.

39. Zij blokkeert

  “……Dit is het hexagram van de obstakels. Je loopt tegen je eigen grenzen aan. Daarbij is de problematiek van dien aard dat je het niet in je eentje kunt oplossen. Interactie met de omgeving is moeilijk. Het is geen schuldkwestie. Je hebt hulp of steun van vrienden nodig. Het is een weg met obstakels waarop voortgang moeilijk is, maar terugkeer onmogelijk. Zoek mensen op, trek je niet terug op jezelf. Forceer niets om los te komen.  Alleen door eerst receptief te zijn, zul je later weer kunnen starten. Kernwoord: blokkade

40. Zij verlost

 “….Na een tijd van oplopende spanning kan er een kwestie of toestand ‘ uit de knoop’ gehaald worden. Het hexagram symboliseert een periode van opluchting. Het geeft de situatie weer van vlak na de geboorte, de verlossing….” Kernwoord: verlossing

 

 

 

 

41. Zij versobert

De vermindering.”….Hexagram van de afname. Het kan zijn dat je minder middelen tot je beschikking hebt of krijgt dan je tot nu toe gewend bent. Het gaat er eigenlijk om dat je het met minder moet doen, maar het zegt niet dat je perse tekort komt. Vermindering doet zich nou eenmaal voor. Je zult je moeten schikken, je bent geen meester over de situatie. Houd vertrouwen….”  Kernwoord: vereenvoudigen.

 

 

 

 

42.Zij groeit

De Vermeerdering. “….Hexagram van voorspoedige groei. In deze tijd leidt iedere impuls die in je opkomt tot groei. Dit is een gunstige tijd voor nieuwe, grote ondernemingen. Voer je plannen nu uit! ….” Kernwoord: mazzel

43. Waarheid spreekt zij

 De Doorbraak. “….In dit hexagram is geen ruimte om het op een akkoordje te gooien met het lagere.De beste manier om het kwade te bestrijden is: energiek vooruit te gaan in het goede.Zorg voor steun in je eigen achterban.Streef naar zuiverheid en aandacht voor het detail…”  Kernwoord: zuiverheid

44. Drift is zij

Het Tegemoetkomen. “…. Dit  is het hexagram van de instincten en het driftleven. Begeerte is de drijfveer. In de tijd van dit teken kun je blootgesteld worden aan verleidingen die je positie uiteindelijk zullen verzwakken. Iets wat je sterk aantrekt en erg prettig lijkt, zelfs wat vervulling van een diep gevoelde wens lijkt te zijn, kan je later grote problemen bezorgen…” Kernwoord:  driftleven

45. Zij brengt bijeen

Het verzamelen. “…Delen worden tot een geheel. Het verzamelen brengt bijeen. Het hexagram streeft ernaar iets compleet te maken door wat ontbreekt aan te vullen. Het kan ook zijn dat je informatie nodig hebt om een zaak op te lossen. Dit is een goede tijd om ergens in te investeren of energie te steken (offers te brengen). Kernowwrd: het verzamelen.

46. Zij ziet

Het Omhoogdringen. “…Dit is het hexagram van het opklimmen, de promotie, en ook van bewustwording. Er is sprake van een schoks- of stapsgewijze ontwikkeling. Na een periode van schijnbare stilte, waarin het bewustzijn min of meer lijkt te slapen, kan er plotseling iets met een schok  duidelijk worden, aan de dag treden. De werking van dit teken wil leiden tot een hoger doel of zo tot aansluiting bij een een gezelschap met hogere doelen…” Kernwoord: promotie

 

 

 

 

 47. Uitgeput is zij

De benauwenis, de uitputting. “….Je wordt hier niet gevoed door je omgeving, je staat er alleen voor. Dit is het hexagram van ‘ik kan er niet over praten”.  Hoe onzeker het lot, het is de kunst toch kalm en blijmoedig te blijven en niet te spreken over je onzekerheid. Een tijd van droogte is nu eenmaal een natuurlijk verschijnsel dat zich nu eenmaal af en toe voordoet. Door deze beproeving wordt een mens pas echt  begripsvol en betrouwbaar…”. Kernwoord: afgesneden

48. Eenvoud is zij

De waterput. ”……toont dat er dingen in het leven bestaan die niet te veranderen zijn, zoals ons karakter. Het gaat om het voeden van onze directe omgeving. Degene die veel voeding aan zijn omgeving geeft, zal de kern van een verzameling worden. Kernwoord is ; centreren….

 

 

 

 

49. Zij hernieuwt

De Omwenteling. “……Het ruien, verwijdering van het oude. Zaken en gewoonten moeten van tijd tot tijd worden aangepast. Het is tijd om in te grijpen…” Kernwoord: hervorming

50. Eenheid zoekt zij

De spijspot ”………………De integratie, de vereniging van een veelheid tot een nieuw en organisch geheel. Dit is de essentie van kunst. Het is altijd een combinatie van verschillende stijlen of zelfs culturen die tot een nieuwe eenheid leidt. Als dat niet gebeurt kan zich alleen maar een nieuwe mode vormen. Juist het integreren van verschillende sferen of culturen leidt tot vernieuwing…” Kernwoord: integreren.

 

51. Zij schrikt

Schok, de Donder.  “…Dit hexagram is als een aardbeving, als een donderslag die je leven door elkaar schudt; een onverwachte gebeurtenis die je op doet springen en je laat realiseren dat het leven anders in elkaar steekt dan je tot nu toe dacht. Het nodigt uit je leven te onderzoeken en in orde te brengen. In die zin is de Donder tegelijkertijd, alhoewel plotseling, nieuw begin. Het gaat erom de schok goed op te vangen, toegewijd bezig te blijven….” Kernwoord: schrikken.

52. Zij broedt

Het Stlhouden. “…. Het Stilhouden. Het is de tijd van de verstilling. Tijd van gedachteloze concentratie, de meditatie, voor rust en inkeer. Je sluit je af voor je omgeving, geen interactie dus. Door introspectie hernieuwt zich de visie op en de betrekking tot de wereld. Het leidt te zijner tijd weer tot beweging. Kernwoord: verstillen.

 

 

 

 

53. Gestaag gaat zij

De geleidelijke ontwikkeling “….Hier gaat het om gestage processen, ontwikkelingen die een lange periode nodig hebben om hun voltooiing te bereiken. De gedachte achter dit hexagram is dat zaken en toestanden die een lange tijd nemen om zich te ontwikkelen daardoor sterk geworteld raken.  Kernwoord: wereldkennis.

 

54. Zij schikt

Het huwende meisje. “….Het hexagram van een drempel of van een grens. De trein des levens passeert een wissel en kan niet meer terug. Er wordt een nieuw spoor gevolgd. Eerst is er een toestand die allerlei beloften inhoudt en waaraan je je niet aan kunt onttrekken. Dan komt er een situatie waarin je je moet schikken naar nieuwe regels. Je kunt daar geen invloed op uitoefenen, je zult je moeten schikken. Je krijgt meer begrip van het vergankelijke….’  Kernwoord: schikken

55. Overvloed is zij

De Volheid.”….Beeld van veelheid. Hexagram van succes. De medaille van het succes heeft twee kanten. Gespitst zijn op succes kan leiden tot obcessie (verduistering). Succes komt op haar tijd, het laat zich niet dwingen. Succes is alleen dan maar goed, als het is past. Kunstgrepen om het bereiken werken niet. Daarom; Maak je geen zorgen. Kernwoord: hoogtepunt

 

56. Zij zwerft

De zwerver. De reiziger, de mens die onbekend gebied betreedt. Hexagram van de mens die haar bestemming zoekt. Interactie met de wijde omgeving maakt dat je veel over de wereld te weten komt. Kernwoord: onderweg.

57. Zij tast

Zachtmoedigheid. “…. Teken van groeien, aftastend zoeken en het nadenken. Ook wrijving kan een rol spelen. Het gaat om een ‘zachtmoeding-indringend’ beweging en is niet zichtbaar. Op ongemerkte wijze dringt het door tot het doel. Zoals planten wortelen en groeien, of zoals de wind die overal in doordringt. Het is in dit teken essentieel dat je ene doel voor ogen hebt. Anders is het onstandvastig en leidt het tot niets. In dat geval wordt dit het hexagram van de twijfel, zuchten en huilen….” Kernwoord; aftasten.

58.Vreugde is zij

Het Blijmoedige. “….Het hexagram van de vreugde, de expressie, communicatie, en de heldere vorm. Het tijdelijke en veranderlijke is duidelijk aan de orde. Bespiegeling, uitwisselen van meningen, citeren van poezie. Het valt onder Het Blijmoedige….” Kernwoord: Bespreken.

59. Zij overstijgt

De verlossing. “….Verandering van positie of overgaan in een andere toestand. Hexagram van sublimatie, verluchting, verdamping en de overstijging. Eventueel van desintegratie. Het komt erop neer dat de situatie/problematiek van het huidige moment in de toekomst vervluchtigt of een andere kwestie blijkt te zijn dan je nu denkt. Het kan zijn dat de opvatting die je over een vraag hebt niet juist is. In dat geval zie je de problematiek te beperkt. Het gaat hier vooral om het loslaten van een schijnbare of niet meer bestaande grens. De grens kan dan je wens of je opvatting of zelfs je verwachting zijn….” Kernwoord: overstijging

60. Beperking is zij

De beperking”….Dit is het hexagram van de begrenzingen. Alles wat een of andere vorm heeft, heeft per definitie zijn begrenzingen en beperkingen; dat is tenslotte een voorwaarde voor vorm.Regels en begrenzingen zijn er om het leven in goede banen te leiden, zij mogen het leven niet verstikken. Dit hexagram doet een beetje denken aan keurige plantsoentjes met verzorgde perkjes met hekjes eromheen….” Kernwoord: indelen

61. Liefde is zij

Innerlijke Waarheid. “…hexagram van waarheid en betrouwbaarheid. In relaties met anderen is naastenliefde de drijfveer. Je kunt de ander vanuit diens denkwereld beoordelen, begrijpen en aanvaarden. Bij persoonlijke relaties gaat alles voor de wind. Dit teken is gunstig voor het maken van reizen. Dit hexagram is altijd een gunstig teken, teken van helderziendheid en het ‘Heilig Hart van Christus’….”
Kernwoord: naastenliefde.

62. Zij rouwt.

  “…. Als een vogel die zijn nest is kwijtgeraakt. Hij kan niet eeuwig blijven vliegen. Zodoende moet de vogel zich orienteren op een nieuwe plaats waar hij kan nestelen. Daartoe kan hij beter laag bij de grond blijven, want vanuit de hoogte kan hij de juiste plaats niet vinden. Ook in een rouwproces , is dat het geval. Hoe groot ook het verdriet, de gewone dingen in het leven moeten toch weer gedaan worden. Er is hier spraken van een overgangssituatie. Een soort zweven tussen een einde en een nieuw begin. Het is zaak los te komen van de oude situatie.. ..” Kernwoord: Overgang.


 

 

 

63. Helder is zij.

Na de voleinding “………hier gaat het om het bewaren van het juiste evenwicht; als het water te veel wordt, dooft het vuur; is het vuur te hoog, dan verdampt het. Als je je zaken helemaal geregeld hebt, je ‘ binnensituatie’ helemaal op orde is, krijg je te maken met storingen van buitenaf.……..” Kerrnwoord: voltooien.

64.Zij begint

Voor de Voleinding. “…. Voor de voleinding is de inademing. Alles moet hier nog beginnen. Het is onvoorspelbaar hoe zaken zullen gaan lopen. Iedere verandering hoeft nog geen verbetering te zijn. Je kunt iets belangrijks gaan ondernemen, waarvan je nog niet zeker weten of je het wel aankunt en hoe je het moet doen. Het is al gaande…” kernwoord: aanvangen.